תקנון טקס פרסי המדיה הגאה  2016

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה – TLVFest – יקיים זו השנה השלישית ברציפות את טקס פרסי המדיה הגאה במסגרת ימי הפסטיבל עצמו. הטקס יערך על פי כללי התקנון הבאים:

 • ועדת הפרס:
  1. הנהלת הפסטיבל בחרה ועדה מסדרת (להלן: הוועדה או ועדת הפרס) שתפיק את הטקס כולו, בתיאום ובשיתוף עם הנהלת הפסטיבל, לרבות ניסוח תקנון זה, ניסוח הקולות הקוראים מטעם הפסטיבל, בחירת מגישי/ות הפרסים וכן בחירת הקטגוריות בפרסים.
  2. הוועדה מייצגת כמיטב היכולת את מגוון הזהויות שמרכיבות את הקהילה הגאה יחד עם הבנה וניסיון מקצועי בתחומי המדיה, התרבות והאמנות. חברי/ות הוועדה הקבועים/ות לשנה זו הם/ן: רעות נגר, קול קולטון וגיל נוה.
  3. הוועדה תפעל בדרך הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגוד עניינים ותדווח על פעילותה להנהלת הפסטיבל.
  4. החלטות הוועדה יתקבלו בדרך של מציאת קונצזוס במקרה של חילוקי דעות.
  5. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתייעץ עם כל גורם רלוונטי בתחום המדיה הגאה ואף לצרף חברות/ים באופן זמני לחלק מדיוניה. עם זאת, השתתפות כחבר/ה זמני/ת בדיוני הוועדה אינם מקנים זכות החלטה או הצבעה בענייניה.
  6. לפי החלטת הנהלת הפסטיבל, חברי/ות הוועדה הקבועות/ים ינחו את הטקס עצמו.
  7. הוועדה תפעל לתת ביטוי מלא ככל שניתן לבחירת קהל המצביעים/ות בבחירת המועמדים/ות, אבל שומרת לעצמה את הזכות להתערב מטעמים ענייניים בלבד בבחירת המועמדים/ות, למען הבטחת ייצוג הולם של ההתרחשות התרבותית והאמנותית הגאה בתחומי המדיה בין יוני 2015 למרץ 2016.
 • הוועדה לא תתערב בבחירת הזוכים/ות בפרסים בקטגוריות שבהן מתקיימת הצבעה.
 1. הוועדה תבחר יחד עם הנהלת הפסטיבל את הזוכים/ות בקטגוריות המיוחדות שלא יעמדו להצבעת הקהל, כגון מפעל חיים, פרס מיוחד על פועל תרבותי או ציון לשבח כלשהו  – כולם בתחומים הרלוונטיים למדיה הגאה.
 • קטגוריות הפרסים:
 1. הקטגוריות נבחרו על ידי ועדת הפרס בשיתוף הנהלת פסטיבל הקולנוע הגאה ובתיאום עמה, תוך הקפדה על ייצוג הולם של ההתרחשות התרבותית והאמנותית הגאה בתחומי המדיה במשך תקופת השיפוט: בין יוני 2015 למרץ 2016.
 2. תחומים שבהם לא הייתה פעילות מספיקה בתקופת השיפוט, ליצירת תחרות או בכלל, לא יוצעו כקטגוריה אפשרית לפרס בהצבעת הקהל. למשל, בהיעדר חומרים קולנועיים ששוחררו לאקרנים ושעוסקים בקהילה הגאה בתקופת השיפוט, לא יהיו קטגוריות של פרסים בתחום הקולנוע השנה.
 3. לפיכך, הפרסים השנה יחולקו לפי בחירת הקהל בקטגוריות הבאות: מוזיקה (למוזיקאי/ת או להרכב), במה (ליצירת תיאטרון, אמנות, בידור, מחול, מופעי פרינג' לא כולל חיי לילה), גיבורי ריאליטי (למשתתפ/ת בתוכנית ריאליטי), א/נשי תקשורת (לאיש/ה שעוסק/ת בתקשורת), תכנית טלוויזיה (לתוכנית או סדרת טלוויזיה שעסקו בתכנים גאים באופן משמעותי ובולט).
 4. בנוסף, יוענק לפחות פרס אחד בקטגוריה מיוחדת שתיבחר על ידי ועדת הפרס יחד עם הנהלת הפסטיבל, שיחליטו במשותף על הזוכה בקטגוריה זו.
 • המועמדים/ות:
  1. הפרסים השנה יחולקו לאישים/ות, או לגופי מדיה ויצירה, שמחוץ לארון או שעסקו באופן משמעותי ומוצהר בתחומים להט"בקיים בין יולי 2015- למרץ 2016.
  2. לא יתקבלו מועמדויות של ייצוגים שמעודדים להטב"ק – פוביה, בריונות, או הוצאה כפויה מהארון.
  3. ייפסלו מיידית ויימחקו מועמדויות שיוציאו מהארון בני אדם כלשהם/ן, מועמדים/ות או משתתפים/ות ביצירות.
  4. קמפיינים מיוחדים למען מועמד/ת זה או אחר/ת לא יביאו באופן אוטומטי לפסילת מועמדות, אבל במידת הצורך הנושא יעלה לדיון בוועדת הפרס.
  5. לא ניתן להגיש שנית מועמדות עבור מועמד/ת שנפסל/ה באותה השנה.
  6. הוועדה תפרסם קול קורא ראשון, להגשת מועמדויות ולהצבעה על המועמדים/ות האפשריים/ות בקטגוריות שנבחרו, שיפורסם בצורת סקר אינטרנטי ויהיה פתוח להצבעת הקהל מ-1 בפברואר 2016 ועד 31 במרץ 2016.
  7. עצם הגשת המועמדות אינה מזכה את המגיש/ה או המועמד/ת בדבר, אינה מחייבת את הפסטיבל להשתתפות המועמד/ת בכל הקשר של הטקס או הפסטיבל.
  8. חמש/ת המועמדים/ות בכל קטגוריה שיזכו לרוב קולות המצביעים/ות בקול הקורא הראשון יהיו המועמדים/ות הסופיים/ות בכל קטגוריה, ויועמדו להצבעת הקהל בקול הקורא השני.
  9. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתערב מטעמים ענייניים בלבד בבחירת המועמדים/ות במהלך הקול הקורא הראשון ואף להוסיף מועמד/ת סופי/ת שישי/ת בכל קטגוריה, למען הבטחת ייצוג הולם של ההתרחשות התרבותית והאמנותית הגאה בתחומי המדיה בין יוני 2015 למרץ 2016.
  10. הוועדה תפרסם קול קורא שני להצבעת הקהל, לצורך בחירת הזוכים/ות מתוך המועמדים/ות הסופיים/ות בכל קטגוריה, שיפורסם בצורת סקר אינטרנטי בין 1 במאי 2016 ל-23במאי 2016.
  11. המועמדים/ות הסופיים יעודכנו על ידי הוועדה ויוזמנו להשתתף בטקס, בשלב זה ובתום ההצבעה בשלב השני.
 • הוועדה לא תתערב משלב זה בבחירת הזוכים/ות בפרסים בקטגוריות שבהן מתקיימת הצבעה והפרסים יחולקו לזוכים/ות ברוב קולות המצביעים בקול הקורא השני בלבד.
 • הוועדה רשאית לא לקיים את הטקס והתחרות מכל סיבה שהיא.
 • הזוכים/ות:
 1. הזכייה בפרסי המדיה הגאה היא זכייה בתואר כבוד ואין בזכייה כל גמול שהוא למעט אותו כבוד. אין בזכייה להבטיח דבר בשם הפסטיבל ואין משמעותה כל התחייבות שהיא מטעם הפסטיבל או נציגיו להעניק כל גמול שהוא לזוכה, בין אם כספי, אמנותי, השתתפותי, או כל גמול שיעלה על הדעת.
 2. הזוכים/ות לא יעודכנו בדבר זכייתם/ן, אלא אם נבצר מהם/ן להגיע לטקס והוועדה תפעל יחד עמם/ן כמיטב יכולתה למצוא מי מטעמם/ן שייצגם/ן בטקס ויישא דברים מטעמם/ן.